Solid Community Workshop #4 – 28/01/2021

Solid Community Workshop

4 – Modaliteiten

28/01/2021

Pilootprojecten

Ine Lippens & Paul Theyskens: MyMobiProfile

Ine Lippens: Solid Mobility Profile creëeren een level playing field voor toegang tot persoonlijke (mobiliteits)data. Pitch ICON-proposal: 29 april 2021.

Kandidaat consortium partners: autodelen.net, Cronos/Raccoons, AIV, De Lijn, RouteYou, Departement MOW, PWC

Mogelijke scope

Mogelijke componenten:

 1. Solid pods
 2. My Mobility profile app
 3. Vocabularium en applicatieprofiel in lijn met OSLO

Mogelijke pilots:

 1. Autodelen: save with car sharing, boete-afhandeling, rijbewijschecks …
 2. RouteYou: crowd-sourcing van recreatieve wandeltochten & delen van locaties
 3. De Lijn: vraaggestuurde mobiliteit

Uitnodiging om deze groep als klankbord te gebruiken

Paul Theyskens: De eerste stap in dit project is data samenbrengen en zo de separation of power uit elkaar te halen; Belang van Data Governance Act (data intermediairen) – Academische studie: Consent gateway: hoe die opzetten, nu GDPR gericht op compliance – Locatiegegevens zullen belangrijk zijn.

Vragen en antwoorden

 • Met welke data werken jullie?
  • Origin destination matrix: verschillende types van vervoer/legs of transport in mobility: woonwerk verkeer, kids naar school of hobby brengen
 • Welke partners worden nog gezocht?
  • Academische partners, vooral rond trust in data sharing services waarbij er consent en UX onderzoek moet gedaan worden (kijken o.a. naar behavioral and psychological studies) om de trust omhoog te duwen.

Dorien Bauwens: Actueel Inkomen

De beoordeling van sociale toeslag gebeurt automatisch op basis van berekeningen van het loon 2 jaar geleden. Wanneer er een plotse daling is, dan is er de mogelijkheid om een manuale aanvraag in te dienen met meer actuele loondata, wat zeer arbeidsintensief is.

De doelstelling is om de actuele loongegevens digitaal te kunnen opvragen. Er werd in 2020 reeds een vooranalyse gemaakt waarbij data en datastromen in kaart gebracht werden.

Scenario’s om loongegevens te verkrijgen

Er zijn een aantal mogelijkheden: 1. Via authentieke bron (klassieke methode) 2. Solid, via de overheid 3. Solid

Solid als piste bv via werkgever; via POD van de burger of via werkgever. POD vanuit de overheid is niet altijd duidelijk hoe de burger daar tegenover staat. Digita maakt een onderzoek hierrond. POC vertrekt vanuit aanvraag, data gaan verrijken, welke loongegevens zitten daarin (controles inbouwen obv authentieke bronnen, bv. Mensen hebben verschillende werkgevers bij verschillende secretariaten), zo kan dit verder doorstromen.

Uitdagingen

Deze staan los van de verschillende scenario’s.

Doelstelling 2021

Use case manuele alarmbelprocedure en sociale toeslag/ Resultaten:

 • duidelijkheid mogelijkheden SOLID
 • Poc inbedding actuele loondata
 • analyse alle inkomenscomponenten

Potentieel ecosysteem

Bank, Vlaamse Overheid (MAGDA platform), mutualiteit, werkgever (sociaal secretariaat)

Vragen en antwoorden

 • Belangrijk project, belangrijke taak om mee van start te gaan. Maar hebben jullie al gekeken naar het concept van Universal Basic Services?
  • Ook OCMW’s zijn betrokken, ook andere projecten bv. Lokale besturen en automatische rechtentoekenning, ook op federaal is er iets rond actueel inkomen etc
 • In verband met toestemming, aan wie toestemming geven, hoe beheer je deze requests, hoe beheer je deze consent? Zijn jullie daar al mee bezig geweest? Werken jullie bv. Rond pseudonimisatie
  • Zijn we nog niet mee begonnen, focus op het bruikbaar maken van die data in heel het proces. Rond consent en toestemming zijn er andere mensen in het agentschap aan het werken.
 • Uitpas als pas om aanvullende rechten toe te kennen vanuit de lokale besturen.
  • Super zinvol om vanuit afgeleide rechten te vertrekken.
 • Wie is de SPOC om aan te spreken om mee te werken? Hoe kan iemand toetreden?
  • Dorien Bauwens is de SPOC, iedereen is welkom om mee te denken. Gaan nog kijken voor de architectuur en de datastandaard wie ze daar best bij betrekken. dorien.bauwens@vlaanderen.be

Frédéric Hennequin: Mijn Burgerprofiel

Geaggregeerd beeld geven aan de burger van zijn overheidsdata. Onderzoek naar Verifiable Credentials: hoe data verifiëren, zo moet er geen data uitgewisseld worden maar kunnen bewijzen worden uitgewisseld, momenteel in samenwerking met Microsoft (DID)

Vragen en antwoorden

 • How are we going to make sure that all these solutions are interoperable?
  • Momenteel kijken of DID kan gebruikt worden, discussie of SOLID en DID samen kan gebruikt worden.
 • De verschillende blockchains achter SOLID en DID moeten interoperabel met elkaar zijn.
  • Dat is een van de challenges die we op de roadmap hebben gezet. Nog geen concrete oplossing nu, maar bv. Inrupt is hierover aan het nadenken.
  • SOLID is an open standard so they will make sure they are interoperable. There is thus no problem with interoperability.
 • De EU gaat in 2021 crossborder identity koppelen en idee zou zijn om met Benelux hierrond na te denken
 • Vanuit Burgerprofiel linken met de identiteitskaart maar cross-borders nog niet in scope.
 • Mijns inziens is het mappen tussen verschillende standaarden niet het grote probleem. Niet zo moeilijk om te zeggen welk veld er met welk veld overeenkomt. Er gaat nood zijn om een automatische mapping te gaan maken, hoe zit dat met structuren, grote rol voor AI, vertaling van semantische structuren naar elkaar.

Isabelle de Zegher, Luc Van Mellaert: MyData-4-Pandemics Covid use cases update

 • COVID-19 use cases. Proposed approach & status in Belgium.
 • Technology companies ready to go BUT need support from business
 • Business stakeholders highly interested BUT concerns on complexity and risks in crisis situation

Conclusion: Need to work on long term.

 1. Co.Health in Belgium (first establish principles)
 2. ICAWAS – Horizon Europe proposal by MyData-4- Pandemics

Luc Van Mellaert:

 • Zoektocht naar funding partners
 • Reeds ecosystemen rond mobiliteit en energie
 • Nu 100% rond gezondheid en burger in controle
 • Digital solution: data mediator + governance
 • Presentation ICAWAS
 • Horizon Europe proposal: Design, pilot & assess value of individual centric advisory and warning services that supports citizens and public health authorities in a PPPP during outbreaks.
 • Principles, timelines, partnerships & invitation for collaboration.

Vragen en antwoorden

 • Which data would be shared?
  • Location data, employment data, mobility data, identity data

Elfi Goesaert: Mijn BIBopp, We Are

Steunt op applicatie Domus Medica (combi preventierichtlijnen en screenings). Doel is om vragenlijsten door patiënten te laten invullen en zo krijgen ze een risico-inschatting. Starten bij burger-gegenereerde data en dat dit koppelen met bestaande data. BIBOPP: lancering piloot april 2021 (applicaties en projecten partners start 2021). Er zijn nog andere applicaties en projecten die starten in 2021 in het We Are ecosysteem.

Vragen en antwoorden

 • Welke data, zowel burger-gegenereerd als bestaande bv. Van ziekenhuis, maar hoe wordt er consent?
 • Er wordt gedacht aan consentprofielen, dit maakt deel uit van het onderzoek dat nog moet gebeuren. Er wordt wel gekeken dat er niet 100-verschillende zaken moeten aangeduid worden maar dat dit past binnen een profiel dat bij je aansluit, gelijkaardig aan een beleggersprofiel.
 • Moeten we iets opleveren?
  • Iedereen heeft zijn eigen tempo. De verschillende use cases hebben hun eigen tempo. Hier creëren we een forum waarbij iedereen iets kan inbrengen maar ook iets uithalen. Er is dus geen dwingende timing en voorwaarde. We voeren hier niet één use case uit. We zijn op zoek naar gemeenschappelijkheden in de horizontalen, tussen elke use cases zitten er gemeenschappelijkheden. We zijn nog voor een stukje op zoek, we hebben wel al afgesproken welke problematieken er eerder moeten behandeld worden dan andere, puur intuïtief. Doel is dat iedereen verder kan geraken.

Onderzoekstraject

Tom Haegemans: “Data Sharing Patterns as a Tool to Tackle Legal Considerations in Solid”

Volledig rapport: https://digita.ai/resources

Onderzoeksdoelen

 1. Zoek patronen die samenvatten hoe data hergebruikt kan worden met Solid
  1. 3 mogelijke patronen
 2. Onderzoek hoe deze patronen invloed hebben op de gebruikerservaring:
  1. voorbeelden van user journeys voor de verschillende patronen
 3. Maak een raamwerk om te bepalen welk patroon geschikt is op basis van specifieke juridische bepalingen
  1. Aantal bedenkingen
  1. Hoe die bedenkingen afhankelijk zijn van de context van data hergebruik, voor welke context zijn welke bepalingen relevant
  1. Per context werd een beslissingstabel gemaakt om makkelijk te zien welke bepaling voor welke context relevant is en zo uit te koemen bij een patroon

Conclusies

 1. Patronen die samenvatten hoe data hergebruikt kan worden met Solid
 2. Invloed van patronen op de gebruikerservaring
 3. Een raamwerk om te bepalen welk patroon geschikt is op basis van specifieke juridische bepalingen

Vragen en antwoorden

 • In verband met hergebruik, syntactical interop and semantic interop. Did you look at that?
  • Ja, hebben we naar gekeken. Doen we ook met onze software solution.
 • Ethical component van de re-use?
  • Patroon 3 is voornamelijk voor gov-to-gov communication. Bv. Communicatie voor taxes, daar is dit zinvol

Datanutsbedrijf

Philippe Haenebalcke: status datanutsbedrijf

Philippe Haenebalcke is sinds 3 maanden projectleider van het datanutsbedrijf, direct onder Barbara Van Den Haute. Het DNB is nog niet opgericht, zijn er hard mee bezig.

Doelstelling

Data meer door laten stromen in de economie, om samenwerking te gaan faciliteren. Om zo processen te optimaliseren en innovatie te stimuleren. Data zit vaak opgesloten nu en de bedoeling is dus om die te laten stromen. Hoe kan data worden gekruist, hoe kunnen daar analyses en conclusies uit getrokken worden om nieuwe businessmodellen op te starten.DNB wil alle security- en privacycomponenten gaan voorzien; Solid lijkt interessant te zijn, zowel vanuit de onderheid als uit de zakenwereld; vanuit burgerperspectief en ook organisatieperspectief is de interesse om burgers te delen.

DNB wil daarom Solid bekijken, maar zal niet enige technologie zijn die bekeken worden en DNB is ook meer dan Solid.

Solid

Specifiek rond Solid: hoe kunnen we vanuit DNB de markt faciliteren en de markt mee te ontwikkelen met als doel om snelheid te pakken en zo veel mogelijk richting te pakken. Zoveel mogelijk gezamenlijke stappen te zetten; eventuele voorfinanciering; we willen er voor zorgen dat wat op de markt komt betrouwbaar zal zijn; dat UX OK zit; dat er geen versnippering is. Daarom denken we na welke stappen er genomen moeten worden.

We denken aan een platform te creëren voor de markt waarop de markt POC’s kan doen voor deze initiatieven (bv inware; access control; connectoren; identificatiemechanismes rond de POD). Maar DNB zou ook een PODprovider kunnen zijn.

Tweede luik: in de richting van wat hier gebeurt: het ecosysteem gaan faciliteren.

Vragen en antwoorden

 • Are you aware of the Data Governance Act, do you see the DNB as an intermediary or a data storage provider?
  • Off course we heard about this. We would more act as a trusted intermediary so not storing the data etc.
 • Jullie gaan optreden als POD-provider, maar wie gaat dat gebruiken?
  • Eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen dit gaat kunnen gebruiken. Niet enkel naar overheden kijken, DNB wil markt stimuleren dus niet enkel overheden maar ook markt.
 • Iemand wil pod maken, kunnen zij deze zomaar van DNB gebruiken?
  • Moet nog uitgeklaard worden. De vraag is ook welke POD-providers er gaan zijn in de private markt. Rol is om het ecosysteem te kick starten. De bedoeling is dat de markt het zo snel mogelijk zal overnemen en ermee aan de slag zal gaan. Voorbeeldrol voor POCs in een veilige en betrouwbare omgeving. Heel goed kijken naar de markt en wie welke rol daar gaat opnemen.
  • Stukje rond interoperabiliteit is ook een belangrijke rol voor DNB. Dat is iets dat je gezamenlijk moet doen.
  • DNB neutrale positie met goed zicht op alle initiatieven en is goed geplaatst om interoperabiliteit te managen van bij de start.
 • Is de scope beperkt tot Vlaamse materie, dan wel breder?
  • DNB behoort tot de relance plannen van de Vlaamse regering om in eerste instantie de Vlaamse economie te gaan stimuleren. Er zal snel internationaal en cross-border moeten gedacht worden. De kickstart gebeurt in Vlaanderen maar hij denkt dat er snel een internationaal zal moeten gekeken worden.
 • Is er een bepaalde startdatum?
  • Het DNB moet nog opgericht worden, doelstelling is om dit jaar opgericht te worden. Nog geen specifieke datum. Ze wachten niet op de oprichting, kijken nu al met AIV om een aantal zaken al sneller in de markt te gaan zetten. Voorzichtige inschatting om eind Q2/begin Q3 daar voorzichtige stappen te zetten en de PODs open te stellen. Zodat mensen daar al in test/development dingen te gaan doen. In Q4 in productie is de voorzichtige planning.
 • Is een van de rollen ook de trust provider? Dit zijn applicaties die zeggen wat ze doen en niet meer dan dat?
  • Zeer goede vraag om daar governance op te gaan doen. Moet dit bv. door overheid gedaan worden? Die laag met die regels moet er komen, de vraag is daar waar moet die laag met die regels komen.
  • Dit moet verder uitgeklaard worden, vooral nu al gezien in de health. Groeien en concreet over nadenken in de use cases.

Roadmap

De huidige roadmap is een aanpassing na feedback vorige presentatie (zie slide met overzicht). De roadmap zal verder geëvalueerd worden en aangepast worden waar nodig.

Samenwerkingsmodaliteiten

Focus / visie

 • Samenwerkingen rond SOLID bevorderen door participatie, kennis- en ervaringsdeling en hierdoor vertrouwen laten groeien.
 • Burger /klant die zijn eigen data in regie krijgt en centraal wordt geplaatst via SOLID (ook: ondernemer, organisatie)
 • Technologie èn governance (PODs, identity, use cases, legal…)
 • Context
 • EU richtlijnen…

Wie kan er instappen?

 • Entiteiten / organisaties met use cases
 • Bedrijven die oplossingen hebben voor de entiteiten/organisaties (bv ID…)
 • Organisaties die onderzoek doen
 • Organisaties die burgers / klanten vertegenwoordigen (belangengroepen…)

Rules of Engagement

 • (?) Inbrengen investering: uitwerken use case met partners, technische component, ervaring, onderzoek… OF iedereen die geïnteresseerd is?
  • Intellectueel eigendom / IP: filosofie ‘samen verder’ – common sense
 • maar geen individuele presentaties / docs extern delen zonder toestemming
 • iedereen blijft eigenaar eigen documenten & IP; credit geven & toestemming vragen
 • Workshops – roadmap
 • Engagement op thema, maar niet noodzakelijk op elk thema
 • Zodat kennis / vertrouwen kan groeien
 • Eigen ritme
 • Samenwerking is vrijwillig en niet beperkend, niet alles moet unisono gaan
 • Elke use case heeft eigen ritme

Instroom

 • Partijen sturen aanvraag aan facilitators of worden aangebracht
 • Kennismaking (evt met andere leden)
 • Onderschrijven visie, engagement en methode
 • OK + verdere intake
 • Voorstelling nieuw lid in 3-maandelijkse round table
 • Presentatie wordt op platform gedeeld.

Facilitatie

 • Momenteel: Ugent-imec en AIV nemen rol op voor hele ecosysteem
 • Per use case / vertical andere facilitatoren

Methodiek

 • Voorstelling door alle partijen
 • Projectbeschrijving
 • data, ambities, timing…
 • Toegankelijk voor iedereen die instapt
 • Regelmatige update
 • Beknopt (high-level)
 • met contactpersonen (LinkedIn-stijl)
 • Workshops / werksessies – maandelijks – “actievere” leden
  • Afhankelijk van inbreng
  • Maandelijkse opvolging op basis van roadmap
  • Engagement van wie wat doet & uitwisseling kennis/use cases / fondsenwerving / comm
 • Round tables / café – 3-maandelijks – “geïnteresseerde leden”
  • Netwerking
  • Gastcolleges
  • Nieuwe leden & use cases
  • Evangeliserende acties & externe communicatie
 • One-2-ones zeker wenselijk. Goed > terugstroom naar ecosysteem
  • Technische ondersteuning – platform – voorkeur?
   • Sharepoint – Teams – Meet-up – LinkedIn – Wiki…

Vraag en antwoord

 • What is the factor that is going to push this?
  • Willen we dit, geloven we dit? Als we niet zelf de inspanning willen doen, dan gaan we er niet komen.
  • Wij willen dit ook steunen, niemand heeft de waarheid in pacht. Al wat er uitgewisseld kan worden is zeker nuttig. Andere partijen hier rond de tafel hebben misschien wel een oplossing. We moeten niet allemaal tegelijk het wiel uitvinden. Wij hebben er baat bij om iets uit te vinden dat compatibel is met anderen.
  • Vermijden dat er versplintering ontstaat door te nauwe focus op Vlaanderen => er zijn ook communities in Wallonië; maar vooral een grote community internationaal nu al. – o.a. John Bruce en https://gitter.im/solid/, https://forum.solidproject.org/ Een soort Belgian chapter van Solid Project? (zie ook Open Knowledge Belgium)
 • Rules of engagement: waar maken we het onderscheid: mensen die dingen doen en/of mensen die komen luisteren? We brengen dit ter tafel.
 • Foundation zou kunnen werken met evt. lidgeld; maar moet ook een platform blijven dat commercieel agnostisch is.
 • Op technisch vlak zeker niet vergeten dat technische mensen ook bezig zijn bv via Gitter.
  • Dit forum laat zeker toe dat er technische zaken aan bod komen, maar vooral ook nog meer het niet-technische?
  • Van de SOLID community is er expliciete vraag om ook mensen die niet technisch zijn erbij te hebben, dus voor diegene die nog interesse hebben zou ik aanraden om het gitter kannaal te volgen
 • Wat is de minimum denominator?
  • Nu al heel vroeg om te zeggen.
 • Methodes: actievere leden: focus op ‘work’ – maandelijkse bijeenkomste
 • Minder actievere leden/nbuitnewereld: drie maandelijks met focus op netwerken, bv lezingen, instappen van nieuwe leden
 • Hoe ziet AIV dit? Wat is voor hen belangrijk?
 • De roadmap verduidelijkt dit eigenlijk voor mij, dus is vooral ID-management en consent, maar als jij denkt dat we hier nog dieper op moeten ingaan dan kan dat.