Solid Community Workshop #1 – 19/10/2020

Solid Community Workshop

1 – use cases

19/10/2020

Inleiding

De SOLID themadag op 28 september bleek een groot succes: verschillende partijen gaven aan grote interesse te hebben en aan de slag te willen gaan met Solid. Om een ecosysteem rond Solid te faciliteren is het belangrijk om

 • relevante stakeholders en partners te identificeren
 • kennis uit te wisselen en gemeenschappelijke noden te onderzoeken
 • van hieruit te beoordelen of er specifieke samenwerkingen nodig of mogelijk zijn

Deze workshop is een eerste stap in het ontdekken van potentiële partners en het uitwisselen van kennis rond drie use cases: gezondheid, mobiliteit en cultuur & media. Er is ruimte voor vragen en discussie maar er worden nog geen concrete beslissingen genomen. Op basis van deze cases kunnen in de volgende workshop gelijkenissen, verschillen en gemeenschappelijke behoeftes beoordeeld worden.

Mobiliteit

Paul Theyskens (Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Paul Theyskens beklemtoonde de noodzaak van data voor duurzame mobiliteitsmodellen. Een groot probleem bij het aanwenden van data is echter dat organisaties vaak de volledige waardeketen beheersen (dataverzameling, databeheer en datagebruik). Zo heeft Google 85% marktaandeel. Daarnaast is het integreren van data uit verschillende bronnen moeilijk. In de toekomst zouden we tot een scheiding der machten kunnen komen waarbij gespecialiseerde diensten zich concentreren op één punt in de waardeketen. Hierdoor wordt de databron losgekoppeld van de applicatie. De MyData Declaration oppert in dit licht dat het individu moet functioneren als de databeheerder van zijn/haar data.

My Mobility Profile

In de context van mobiliteit zouden gebruikers kunnen beschikken over een My Mobility Profile waarin data van verschillende mobiliteitsdiensten verzameld kan worden. Het recht op dataportabiliteit (art. 20 GDPR) laat toe om deze data te op te vragen. Echter blijven providers in dit scenario een eigen datasilo beheren. Een oplossing om te evolueren naar een faire dataeconomie is het loskoppelen van data en applicaties: de data wordt rechtstreeks opgeslagen in het My Mobility Profile. Een voorbeeld uit de praktijk is het Franse Mon Compte Mobilité. Een opportuniteit is de Common European data spaces strategie waarmee zowel het aanbod als de vraag van de klant gecapteerd zou kunnen worden. Zie ook het Fraunhofer IDSA-model.

Road map

De voorlopige roadmap bestaat uit:

 • bouwen van het semantische profiel van de burger via OSLO
 • opzetten van interoperabele realtime data services volgens het MyData operator model en interoperabiliteitsvereisten
 • prioriteren van use cases
 • opzetten van pilots in beschikbare living labs (Benelux living lab)
 • uitrol na validatie van MVP met early adopter segmenten
 • opzetten infrastructuur volgens NGSI Data Broker, MIMS en IDSA Mobility Dataspaces model.
 • participatie door ecosysteem spelers in PPPP modellen

Use cases

Mobiliteit voor personen met handicap (PMH)

Men kan naar inclusieve mobiliteit toewerken en zelfstandig reizen verbeteren door relevante data (e.g. halteafstand, rolstoelgebruiker, omleidingen) op te vragen bij diverse organisaties en beschikbaar te stellen in een Solid pod. Hierbij wordt de data semantisch beschreven op basis van bestaande standaarden (e.g. LOV, OSLO, Woordenboek Reizigerskenmerken). Deze kan vervolgens geïntegreerd worden in bestaande applicaties zoals de Minder Mobielen Centrale. Momenteel loopt een pilootproject op basis van Solid met imec.

MyMobiprofile (autodelen)

Door het opslaan van mobiliteitsinformatie van burgers in een centrale pod kan een boost gegeven worden aan gedeelde mobiliteit. Gebruikers kunnen enerzijds genieten van administratieve vereenvoudiging en anderzijds kunnen sensibiliseringstools die zich inzetten voor een modal shift persoonlijke rit- en mobiliteitsdiensten voorstellen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beschikt over OVG Onderzoek verplaatsingsgedrag die nood hebben aan volledig mobiliteitsprofiel en realKme data hierover Nederland heeft een pilot waarbij voor 10000 gebruikers de verplaatsingen gevolgd en gevisualiseerd worden. Een Franse werkgroep heeft een open source smartphone tracker met vergelijkbare mogelijkheden.

Digital Twin services: mobiliteitsbudgetmanager

Een eerste digital twin service voor de burger is een mobiliteitsbudgetmanager voor de burger. Hiermee kan bijvoorbeeld de kost van een wagen gevisualiseerd worden of kunnen persoonlijke aanbeveling gegeven worden voor de aanschaf van een elektrische of hybride wagen. Voor Fleet Managers in bedrijven is er een B2B-versie.

Traffice Management as a Service voor overheden (TMaaS)

Mobiliteitsdata kan door overheden ontsloten worden om verkeersstromen te beheren. Zo kan men piekmomenten in het openbaar vervoer afzwakken of inzetten op duurzame mobiliteit.

Michiel Vandendriessche (Raccoons): Mobility as a Service

Deze case heeft raakvlakken met de tweede case van Paul. Michiel Vandendriessche (Raccoons) gaf aan dat ‘transport-as-a-service’-diensten steeds populairder (e.g. deelfiets, deelstep) worden maar dat elk van deze diensten zeer gelijkaardige informatie van de gebruiker verzamelt. Via Solid-technologie zou deze informatie geschreven en gelezen kunnen worden naar in één pod waardoor informatie maar op één plek voorzien en up to date gehouden hoeft te worden. Daarnaast blijft de gebruiker controle behouden over zijn/haar data.

Solid Mobility Pod

De data kan opgeslagen worden bij verschillende partijen, bij een bestaande pod provider, in een self-hosted pod of bij een pod van de Vlaamse Overheid.

Solid Mobility stakeholders

Transport-as-a-service-diensten

Hierbij zit alle gebruikersdata samen zodat deze niet steeds opnieuw bevraagd hoeft te worden en de diensten worden toegankelijker voor gebruikers. Maar applicaties kunnen hun eigen identiteit en gebruikservaring blijven behouden. Nieuwkomers hebben meer kans omdat er geen concurrentie op data is.

Eindgebruikers

Gebruiker hoeven niet elke keer opnieuw hun data in te voeren, kunnen eenvoudiger lid zijn van meerdere transportdiensten en houden controle over waar hun data opgeslagen wordt en met wie ze deze delen.

Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid stimuleert multimodaal transport en kan ook toegang vragen tot de Solid Mobility Pod. Hierdoor kunnen er statistieken vergaard worden over hoe mensen in Vlaanderen zich verplaatsen. De pods van de Vlaamse Overheid zijn er als extra optionele dienst voor burgers.

Werkgevers

Ook werkgevers kunnen toegang vragen tot de Solid Mobility pod en zo inzicht krijgen in hoe werknemers zich verplaatsen. Zo kan er op een automatische manier een fietsvergoeding toegekend worden of kan er een ‘mobiliteitskrediet’ toegevoegd worden.

Demonstrator setup

Men wilt een mock-up bouwen waarbij elke mobility service kan lezen of schrijven naar een pod. Elke app heeft een eigen UI en logica . Zie de slides voor meer informatie.

Roadmap

 • Demonstrator
 • Partners onboarden
 • Creative story
 • MVP
 • Productie

Andere use cases

 • energieverbruik: slimme meters die schrijven naar een Solid pod
 • solid pod @ home: een kant-en-klare Solid pod die je thuis kan installeren op een gebruiksvriendelijke manier. Hierdoor heb je de hoogst mogelijke controle over je eigen data.

Budget

Raccoons heeft een intern onderzoeksbudget en wil strategische partnerships opzetten. Daarnaast staat het open voor co-creatie.

Media

Luk Overmeire (VRT)

Luk Overmeire (VRT) gaf aan dat data een brandstof is voor digitale transformatie en ten dienste kan staan voor economische en maatschappelijke winst. Echter blijft vertrouwen essentieel bij het uitwisselen van data. VRT wil Solid mee op de kaart zetten, als onderdeel van hun bredere data-driven missie. Vele VRT-merken genieten een groot vertrouwen en zijn sterk verweven met vele Vlaamse levens, vanuit deze positie kan VRT een groot publiek blootstellen aan Solid.

Use cases

MediaPOD (persoonlijke datakluis)

MediaPOD omvat persoonlijke gegevens, interesses, mediaprofiel (geschiedenis), inzichten in mediagedrag & context (AI, digital twin bepaalt context). Belangrijk is dat de interface aantrekkelijk is en geïntegreerd wordt in de VRT-omgevingen. De gebruiker moet via storytelling overtuigd en meegenomen worden in de Solid-toepassingen. Hierbij moet je als omroep exploreren hoe je ethisch, transparent en veilig met data kan omgaan.

Slimme cross service curator

Deze use case omhelst data-driven contentcuratie met het oogpunt op smaakverbreding. Op basis van persoonlijke data uit pods, VRT-diensten en derde partijen (e.g. UIT-databank) kan een recommendation engine gevoed worden. Zo wordt een mixed media journey gecreëerd. Nieuwsdiversiteit, op basis van betrouwbare media, wordt gestimuleerd door diversiteitsalgoritems en gevoed met persoonlijke data uit pods.

Cross industry cases (vertical)
 • Een persoonlijke mediagids die de gebruiker helpt in een steeds groeiend media-aanbod.
 • Het linken van catalogi en deze via de mediagids aanbieden aan de gebruiker, welke steeds zelf aan de knoppen kan zitten om in interactie te gaan met algoritmes.
 • De combinatie van media met mobiliteit (content on the go).

Uitdagingen

De BBC doet momenteel een gelijkaardige oefening. Enkele van de huidige uitdagingen zijn:

 • burger meekrijgen (educatie, prototypes, UX)
 • realism
 • nood aan een Europese dimensie
 • vroege fase met hoog innovatierisico

Cultuur

Bart Temmerman (Publiq)

Publiq werkte reeds voor organisaties als UITinVlaanderen, CultuurKuur, museumPASS en Vlieg. De huidige use case situeert zich rond contentcuratie en schuift de vraag ‘hoe kunnen we van zoekers vinders maken’ naar voren. Hierbij werkt Publiq in samenwerkingsverband. Smaakverbreding, participatie en het verbinden van diverse publieken centraal. Zo zouden gebruikers via UiT-ID en Media-ID hun voorkeuren kunnen bundelen en uitlenen aan andere spelers.

Uitdagingen

De dominantie van grote spelers zorgt ervoor dat bepaalde zaken niet waargemaakt kunnen worden zonder langs deze spelers te passeren. Maar we hebben zelf veel marktwaarde en creativiteit in huis om dit anders te doen. Zo heeft de UiTPAS 25% martkaandeel en onderscheidt het zich door in te spelen op inclusiviteit en armoede.

De vraag is hoe Solid dit extra vleugels kan geven en hoe bijvoorbeeld een pod ervoor kan zorgen om eenvoudigere en snellere acquisitie te doen. Hoe kunnen mensen in armoede ondersteund worden (recht op korting), hoe kan de link met de media opgezet worden …

Use case

 • VRT + Publiq, maar ook Cultuurconnect en meemoo zou een test kunnen zijn voor dit concept.
 • AIV: kijken naar Burgerprofiel om overheidsinformatie op het juiste moment in het proces te betrekken.

Gezondheid

Elfi Goesaert (Domus Medica): BIBopp

Elfi Goesaert (Domus Medica) lichtte het BIBopp-project (Burgers in Beweging met Online Preventieplatform) toe dat zich situeert binnen het bredere We Are-project. Hierbij wordt ingezet op preventie in plaats van behandeling door de burger te betrekken bij thema’s als voeding, vaccinatie, beweging, diabetes en BMI. Hiervoor werd vertrokken vanaf de digitale gezondheidsgids, welke vroeger een tool was van en voor huisartsen maar nu ook door de patiënt zelf gebruikt kan worden. De burger kan daarbij kiezen om relevante data te delen om zo advies, producten en diensten op maat aan te vragen. Daarnaast kan data ook gedeeld worden met de overheid, bijvoorbeeld in het kader van beleidsadvies. Hierbij wordt de burger steeds beschouwd als centrale speler.

Uitdagingen

 • Legal compliance van verschillende pod-systemen
 • Garanties en kwaliteitslabel
 • Ethisch label
 • Veiligheid: bijvoorbeeld generieke oplossing voor gevoelige gegevens (gezondheid, financiën…)
 • Gemeenschappelijke technische uitdagingen, bvb ID & access management
 • Interoperabiliteit pods (pod browser)
 • Data portabiliteit & interoperabiliteit

Isabelle de Zegher (MyData-4-Pandemics)

Isabelle de Zegher lichtte MyData-4-Pandemics toe, een thematisch groep binnen de MyData-organisatie. Pandemieën zijn een maatschappelijk probleem die een PPPP-benadering vereisen (People, Public, Private Partnership) en die lokaal geïmplementeerd moeten worden, ingebed in de lokale cultuur. Het beheersen ervan vereist nieuwe tools: de huidige systemen zijn gebaseerd op geanonimiseerde data maar er is nood aan persoonlijke data (e.g. gezondheids-, mobiliteits- en contactdata) om persoonlijke regels te kunnen implementeren. Deze data moet geconsolideerd worden uit gefragementeerde databronnen en in overeenstemming zijn met GDPR.

Use cases

Lockdownbeheersing door verantwoorde bewegingsvrijheid

De nood aan een lockdown zou verminderd kunnen worden door burgers verantwoordelijk met hun bewegingsvrijheid te laten omgaan. Hiervoor krijgt de burger actuele en gepersonaliseerde gegevens om een geïnformeerde beslissing te kunnen maken in lijn met de regelgeving. De persoonlijke gegevens die hiervoor vereist zijn worden gedeeld in een veilge omgeving. Deze technologie kan naar de burger vertaald worden in de vorm van een chatbot die informatie kan geven over het risico gekoppeld aan bepaalde verplaatsingen, of door de toepassing van toegangscontroles d.m.v. QR-codes. De technologie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het plannen van een restaurantbezoek, reis, familiebezoek, werk …

Verminderde druk op gezondheidszorg

Om grote druk en verzadiging van ziekenhuizen te voorkomen kan een interactief COVID19 toezicht- en adviessysteem voor patiënten soelaas bieden. Op basis van persoonlijke data kunnen predictieve analyses gemaakt worden die onnodige ziekenhuisopnames voorkomen en een sneller en veilig ontslag moggelijk maken.

Meerwaarde

Deze en de voorgaande use cases hebben als voordeel dat de burger controle over de eigen data en geïnformeerde beslissingen kan maken. Bedrijven hebben meer betrokken werknemers en kunnen de aanwezigheid en productiviteit optimaliseren. Daarnaast kunnen horeca-, reis- en evenementensector sneller heropenen en kunnen mutualiteiten en erzekeringsmaatschappen beter hun middelen beheren. Tot slot hebben overheden toegang tot betere data.

Momenteel lopen er discussies met partners in functie van een Horizon Europe budgetaanvraag en er wordt €2,5 miljoen gezocht voor een MVP in een PPPP-model.

Uitdagingen

Gebruiker

 • UX, useability (complexiteit voor de gebruiker): user centricity, helderheid consentmodule, aantrekkelijkheid
 • user readiness & education
 • kwetsbare burgers (happy stewardship)

Technologie

 • interoperabiliteit tussen verschillende pods en connectoren (e.g. legacy systemen).
 • complexiteit van de architectuur: verschillende pods, waar te hosten, apps op pods hosten
 • integreren data ≠ datasilo’s
 • grote technologiebedrijven en organisaties beheersen de volledige customer journey (dataverzameling, databeheer, datagebruik)
 • veiligheid: een generieke oplossing binnen Sold rond veiligheid van gevoelige gegevens, legal compliance, kwaliteitslabels, data trusts
 • Generieke access & identity management
 • Hoe weten welke data waar?

Governance

 • 4P-model (vzw?) dat governance regelt – cross sectoraal
 • bij vertegenwoordigers burgers
 • bij data trusts (cf. bank als data trust)
 • governance per sector?

Business models & funding

 • Financiering, subsidiemogelijkheden
 • Data trusts (e.g. banken)
 • Nieuwe serviceproviders

Andere

 • Legal: compliance, organizatie meerder POD-systemen
 • Garanties & kwaliteitslabel
 • Ethisch kader, bv. malafide apps, beslissingsmodellen AI (TMaas …)

Besluit en acties

Een 2de workshop op 17 december zal o.a. focussen op:

 • Gemeenschappelijke noden/visie
 • Elementen samenwerking
 • Stappenplan

Conclusies en to-do’s:

 • Er is een ruim aantal use cases gedefinieerd.
 • Een aantal uitdagingen komen terug, zijn er andere?
 • Is er een draagvlak om een aantal van de uitdagingen samen te behandelen?
 • Delen van bevindingen en lessons learnt uit pilootprojecten.
 • Is er nood aan een peer connect platform?